รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1นายกัมพล เจริญรักษ์ 025814802 
101วัดโบสถ์นางเพ็ญผกา กรวยทอง 025816488 
102อนุบาลวัดบางนางบุญนายศักรินทร์ ยะลา 0259826880873103408
103วัดบางคูวัดนายไพโรจน์ กันทพงษ์ 025932761 
104วัดบางเดื่อนางภัทรวดี รอดวงษ์ 025816086 
105วัดโพธิ์เลื่อนนางฐิตารีย์ แกมทอง 025815507 
106วัดไพร่ฟ้านายสมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา 029783852 
107ชุมชนวัดบางกะดีนางสาวสุภศรี ชุมแก้ว 025012591 
108วัดหงส์ปทุมาวาสนางวราพร พงษ์ปลัด 025816473 
109วัดเปรมประชากรนางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย์ 025670488 
110วัดเทียนถวายนายทวีวัฒน์ เชื้อนาค 025012297 
111วัดฉางนางสิริณพากุล ทาเชาวร์ 025816397 
112ขจรทรัพย์อำรุงนางสาวเบญจวรรณ โพธิเดช 025011704 
113วัดมะขามนางอิสรา ศุขวัฒน์ 025815450 
114วัดเวฬุวันนายถวิลวงษ์ ปินะสา 029751468 
115วัดดาวเรืองนางสาวถาวร พรสิงห์ 025980200 
116วัดรังสิตนางเสาวนีย์ ดาบทอง 025363777 
117วัดบางกุฎีทองนางธรรมสรณ์ บัวสาย 025012590 
118วัดราษฎร์ศรัทธาทำนางปรารถนา ปวงนิยม 029783851 
119สุลักขณะนางสิรินาถ วามะสิงห์ 025362331 
120วัดบางพูนนายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ 025670780 
121อนุบาลปทุมธานีนางสาวอรุณศรี เหลืองธานี 0258164750895245733
122ชุมชนวัดเสด็จนายสมคะเน ดาษดา 025815526 
123วัดนาวงว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน 025655566 
124วัดชินวรารามนางฉัฐอติพา แช่มชมดาว 025811460 
125วัดโคก  025811711 
201ลิ้นจี่อุทิศนางสุจินต์ ปลอดทอง 029046328 
202คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)นายสมหวัง อิสมาแอล 025169190 
203บางชวดอนุสรณ์นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา 029864745 
204วัดสว่างภพนายพิชญพงษ์ สมบุญ 025492092 
205ชุมชนวัดบางขันนางศุภวรรณ การุญญะวีร์ 025168265 
206บุญคุ้มราษฎร์บำรุงนางสุรางค์ ประไพนพ 025168342 
207วันครู 2502นางบังอร อยู่ยืน 029529072 
208วัดผลาหารนางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติ 029046353 
209เจริญวิทยานายอัศวิน ชำนาญรักษา 029045848 
210ประถมศึกษาธรรมศาสตร์นางกาญจนา คล้ายพุฒ 0256427290841177029
211สังข์อ่ำวิทยา  029084909 
212วัดมูลเหล็กนางกมลพรรณ วิรุณหะ 029045727 
213วัดกลางคลองสามนางสาวสุพชาติ ชุ่มชื่น 029010822 
214วัดเกิดการอุดมนางสาวธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์ 029010818 
215อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์นางสาวเนตรหทัย ดีเป้า 025774350 
216วัดหว่านบุญนายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธ์ 025772338 
217บึงเขาย้อนนางสาวใยจิตร์ สาระนิตย์ 029027053 
218วัดตะวันเรืองนางช่อมาลัย คงศิริ 029866325 
219ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร  029027638 
220วัดศิริจันทารามนายการะเวก แสงเทศ 029864742 
221วัดคุณหญิงส้มจีนนางสาวอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล 025292555 
222บ้านบึง  029866749 
223วัดอู่ข้าวนายประเสริฐ มั่นจิต 029025711 
224ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ 025162529 
225ลำสนุ่นนางศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุฬห์ 029083488 
226คลองสองนางไพผกา ผิวดำ 025240366  
227ปากคลองสองนางสาวจิตติภา ศัพทเสน 029080154 
228วัดพืชนิมิตรนางอัจฉรา รักษาชนม์ 029091879 
229วัดมงคลพุการาม  029866331 
230จารุศรบำรุงนางสุชาวดี สุทธิวานิช 029095838 
231คลองห้า (พฤกษชัฏฯ)นางสาวจารุชา สมศรี 029027637 
232วัดกล้าชอุ่มนางสาวสุชีรา ช้างเยาว์ 029023308 
233สามัคคีราษฎร์บำรุงนายดำเนิน คำดา 028323737 
301วัดจันทารามนางสาวนิตยาพร เงินจันทร์ 029794476 
302บ้านคลองเจ้าเมืองนายสุจิตร โยนกลอง 029973876 
303บางโพธิ์ใหม่นางกาญจนา โสนิกร 025983495 
304วัดบ่อเงินนายวงษ์เดือน ทองคำ 029762897  
305บ้านคลองขวางบนนางสาวสมนา กาละนันท์ 029776168 
306วัดลาดหลุมแก้วว่าที่ร้อยตรีอดิศร เจริญสุข 025991544 
307วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์นางทองสุข แดงสังวาลย์ 029772260 
308วัดบัวขวัญ  025991540 
309ชุมชนวัดบัวแก้วเกษรนายศิริพงษ์ เชื้อดี 025991959 
310คลองลาดช้างนายสันธาน โมระอรรถ 029793897 
311สว่างราษฎร์บำรุงนางสาวอรอนงค์ นครเขต 025817443 
312คลองพระอุดมนายนุพล ตะเนา 025981221 
313สังฆรักษ์บำรุง  025994096 
314วัดสุทธาวาสนางสาวกาญจนา เกษร 025991827 
315ชุมชนวัดหน้าไม้นายสายธาร คุ้มครอง 025991544 
316วัดลำมหาเมฆนางธนิดา แผนสุพรรณ 025994176 
317คลองลากค้อนนางสาวศิรินาถ คุณมา 029776973 
318วัดเนกขัมมารามนายอภิชาติ ลำภูพินิจพงศ์ 029776681 
319วัดสุวรรณจินดารามนายพูนสวัสดิ์ สำราญสุข 025813972 
320วัดบ่อทองนางสาวกาญจนา นิธีจันทร์ 0259915410896934026
321สามวาวิทยานายพอชาย พึงไชย 029793849 
322คลองบางโพธิ์นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย 025991211 
401ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อนางสาวภัทรา นพคุณ 025931340 
402บางโพธิ์เหนือนางสาวนิตยา มีใจสืบ 029791739 
403วัดเมตารางค์นายสตกฤช วิชิตพันธ์ 029798984 
404วัดบ้านพร้าวในนางสุธิสา แจ่มจักษุ 025980220086-973949
405คลองสระนายรัฐภูมิ ฉัตรวิโรจน์ 025932531 
406วัดสหราษฎร์บำรุง  025993259 
407วัดสามัคคิยารามนางสาวฉันทนา ภาสกานนท์ 025931929 
408วัดถั่วทองนางคนิจฐา ปันแดน 029798521085-062130
409วัดบางนา  025817778 
410วัดสะแกนางสาวสุทธิลักษณ์ สายนาค 029772768 
411สี่แยกบางเตยนางสาวสายสุนีย์ ศรีสุวรรณ 025993304 
412ศาลาพันนางสาวศิริลักษณ์ สืบไทย 029792609 
413วัดเชิงท่า  025931964 
414วัดบางเตยในนางสาวสุรัตยา รอดรัตน์ 025931352 
415วัดสองพี่น้องนายโยธิน สุดาจันทร์ 029798527 
416วัดบางเตยนอกว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี 025931966 
417วัดปทุมทองนายณัฐพงษ์ ศิริปุณย์ 029798230 
418วัดบัวหลวงนางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล 029751452 
419สุเหร่าใหม่เจริญนางสาวเมธิกานต์ นนทะสร 029794237 
420คลองบ้านพร้าวนายทินกร คุ้มวงษ์ 025818004 
421วัดท้ายเกาะนายธเนศ พจน์สุนทร 025931977 
422ชุมชนวัดไก่เตี้ย  025815900