ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางธนพร อรุณรัตน์วัดเวฬุวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี